Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci:

Aramis VP, s.r.o.

IČO: 40258017

DIČ: 1048015408

Od 1.10.2014 nie sme plátcami DPH


Kupujúci (objednávateľ): právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim. 

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.krby-kachle.etrh.net. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou. 

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.krby-kachle.etrh.net.


2. Objednávanie tovaru a potvrdenie objednávky

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku na telefónnom čísle uvedenom v kontaktnom políčku hlavného menu. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou . 


3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu sú platné v čase objednania tovaru. V objednávacom procese sa k cene objednávky  pripočítajú poštovné a balné náklady. Kupujúci obdrží potvrdenie objednávky, v ktorej bude uvedená konečná cena  vrátane poštovného. Zmena cien nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak. Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí.


4. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej republiky. Dopravca vystaví pokladničný doklad, ktorý odovzdá kupujúcemu pri preberaní tovaru na dobierku. Faktúra k danému tovaru bude zaslaná dodatočne poštou v lehote niekoľkých dní. Dodanie tovaru trvá zvyčajne  od 7 - 10 pracovných dní. Kupujúci bude informovaný o najbližšom možnom termíne dodania prostredníctvom e-mailov . Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže objednávku zrušiť v lehote uvedenej v bode 6. 

 

5. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho do termínu odovzdania dopravcovi

Objednávka je považovaná za závaznú po jej odovzdaní prepravcovi .K splneniu povinnosti predávajúceho dodať tovar kupujúcemu a k vzniku nároku predávajúceho na zaplatenie dohodnutej kúpnej ceny tovaru dochádza dňom, kedy bol tovar odovzdaný prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho a dodávka je označená ako zásielka pre kupujúceho. 

V dobe od potvrdenia  objednávky predávajúceho kupujúcemu do termínu odovzdania tovaru dopravcovi má kupujúcí možnosť objednávku zrušiť písomne na e-maili:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  (predmet správy STORNO) alebo telefonicky, a to bez udania dôvodu.

Pokiaĺ takto urobíte po tejto lehote, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu v prípade, že už došlo zo strany predávajúceho k vynaloženiu preukazateľných nákladov v súvislosti so zaistením tovaru - nákup tovaru na objednávku, úhrada poštovného za odoslanie zásielky.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy do 15 pracovných dní

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca - dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo  zmenil cenu, čo znemožní realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy . Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.

V prípade, že od zmluvy odstúpi kupujúci, musí tak urobiť prostredníctvom na to určeného formulára v hlavnom menu s názvom " Odstúpenie od zmluvy ". Kupujúci následne doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný. Predávajúci v lehote 15 pracovných dní od doručenia tovaru, uhradí kupujúcim uhradenú sumu na účet kupujúceho.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

7. Neprebratie zásielky

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník nestine, nemôže tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme znovu až  po zaplatení dodatočných expedičných nákladov.


8. Ochrana osobných údajov

Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

Nákupom v našom eshope vyjadrujete súhlas s VOP. 

9. Záverečné ustanovenia

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. 
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Related Articles

Free Joomla templates by Ltheme